Top
پروانه کسب

1_چنانچه فرستنده آدرس خود یا گیرنده را بطور کامل در این توافقنامه اعلام نکرده باشید بطوریکه تحویل محموله مقدور نگردد و یا گیرنده از دریافت محموله خودداری نماید فرستنده مکلف به تحویل گرفتن محموله عودتی خود بوده و متهد به پرداخت هزینه رفت و برگشت و اتلاف وقت وی از کسر ۱۵ دقیقه به تناسب زمان معطلی خواهد بود.

۲ _ چنانچه فرستنده بر خلاف اظهارات خود محموله ای را که حمل آن برابر مقررات و قوانین جاری کشور ممنوع میباشد ارسال نماید مسئولیت پاسخگویی قانونی آن در کلیه مراجع اداری و قضایی زیر بطور مستقم به عهده وی بوده و باید خسارتی را که بر اثر این امر به دفتر وارد آمده است جبران نماید بدیهی است فرستنده کالا مسئولیت کلیه عواقب آن را بر عهده میگیرد.

۳ _ فرستنده مکلف است هنگام تحویل محموله خود نوع و ارزش تقریبی آن را اعلام نموده تا در حمل آن دقت لازم بعمل آید در غیر این صورت دفتر هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت وارده به محموله را نخواهد داشت.

۴ _ چنانچه زمان بارگیری و تخلیه هر کدام بیش از ۳۰ دقیقه بطول انجامد مشتری موظف است پس از هماهنگی با دفتر به ازای هر ۳۰ دقیقه اتلاف وقت وقت مبلغی بر حسب تعرفه ساعت به راننده به عنوان پس کرایه پرداخت نماید.

۵ _ مسیرهایی که خارج از مسیر ذکر شده در بارنامه شده است مشمول هزینه اضافی می گردد همچنین اضافه بار و سنگینی بار برگشت کار یا برگشت به فرستنده نیز مشمول هزینه اضافی میگردد.

۶ _ مدت اعتبار این برگه یک هفته میباشد.

۷ _ مشترک ملزم به دریافت نسخه ی فرستنده و نگهداری آن تا حصول اطمینان از انجام امور محموله میباشد . همچنین مشترک یا گیرنده اخذ نسخه موظف به پرداخت مبلغ مندرج در بارنامه به عنوان کرایه به راننده میباشد.

۸_ دفتر در رابطه با صدمات پیامدی و خاص شامل فقدان درامد سودها و یا استفاده از محتویات و از دست دادن شانس و فرصت ها یا دیگر صدمات غیر مستقیم که فقدان آسیب یا تغییر تحویل نادرست و یا تحویل ندادن محموله فرستنده ایجاد می شود . مسئولیتی نخواهد داشت حتی اگر راننده از احتمال بروز این صدمات آگاهی داشته باشد.

۹ _ تخلیه و بار گیری به عهده مشتری بوده ودر صورت بارگیری و تخلیه توصط راننده و یا کارگر مشمول هزینه اضافه میگردد.

۱۰ _ دفتر در قبال بار یا محوله ای که مستقیمان به راننده اعلام شده و دفتر اعلام نکرده باشد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.